Информация

В този раздел ще намерите всичко необходимо относно курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - изисквания, провеждане на теоретични и практически занятия, изпити, удостоверяване. 

  • Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - цена 180лв.

Програма за обучение и полагане на изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Раздел I
Цел на обучението:

1. Обучаемите да придобият знания и умения за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, съгласно правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие.
2. Да овладеят начините и правилата за стрелба с пистолет, револвер и гладкоцевна пушка тип „помпа".
3. Да получат знания за правните основания за използване на огнестрелно оръжие.
4. Да получат познания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания.

Раздел II
Условия за допускане на кандидати до участие в курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

До участие в курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се допускат лица, представили следните документи, придружени с копия:
1. свидетелство за съдимост;
2. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
3. копие на лична карта

След приключване на курса провеждащият курса връща на лицето оригиналите на документите.

Раздел III
Разпределение на учебното време:

1. Лекции – 16 учебни часа
2. Тренировачни стрелби – 16 учебни часа
3. Подготовка и провеждане на изпит – 4 учебни часа
Общо 36 учебни часа.

Брой боеприпаси за обучението – 218 броя на курсистgrosstar7 5 1• 96 броя – калибър 5,6мм /.22 Лонг Райфъл/
• 36 броя – калибър 9х18 /9мм „Макаров"/
• 54 броя – калибър 9х19 /9мм „Парабелум"/
• 24 броя – калибър .38 „Спешъл" /9х29 R/
• 8 броя – калибър 12/70 – ловен патрон

 

 

 Раздел I
V
Теоретично обучение по стрелба

Generalamajora3Generalamajora

С теоретичната подготовка по стрелба се дават основни познания за правилата за безопасност при работа с оръжие и боеприпаси, видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси, правилата и начините на стрелба и правните норми, регламентиращи неговото използване.

Съдържание на учебния материал:

Тема 1. Класификация на стрелковите оръжия – 1 учебен час.
• Определения за огнестрелно оръжие и стрелкови оръжия. Огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
• Класификация на стрелковите оръжия по различни критерии.
• Огнестрелни оръжия и боеприпаси от категории А, В, С и D.
• Основни принципи на действие на автоматиката на стрелковите оръжия.
• Калибри на цевите на стрелковите оръжия. Системи за определяне на калибрите.

Тема 2. Правила за безопасност при работа с огнестрелни оръжия и боеприпаси.Правила за поддържане и съхранение на оръжието – 2 учебни часа.
• Общи правила за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси.
• Правила за безопасност при провеждане на учебни стрелби.
• Правила на безопасност при използване на огнестрелното оръжие при самоотбрана.
• Правила за поддържане и съхранение на оръжието.

Тема 3. Боеприпаси за стрелкови оръжия – 2 учебни часа.
• Класификация на боеприпасите за стрелкови оръжия по различни критерии.
• Ефект от действието на боеприпасите върху тъканите на човешкото тяло.
• Снарядяване на боеприпаси на стрелбища и в домашни условия:
а) правила за безопасност при снарядяване на боеприпаси;
б) оборудване за снарядяване: преса, видове преси, везни, матрици, устройства за калиброване и подравняване на гилзата, приспособления за поставяне на капсулата, измерителни инструменти, приспособления за почистване и лубрициране на гилзите, вибрационни вани за почистване на гилзите, приспособления за насипване на барут и т.н.;
в) компоненти: капсули – типове, куршуми, барути;
г) основен процес по снарядяване.

Тема 4. Общи сведения от вътрешната, външната и терминалната балистика – 1 учебен час.
• Определение за изстрел.
• Периоди на изстрела.
• Начална скорост на куршума.
• Траектория на куршума, елементи на тра¬екторията.
• Терминална и ранева балистика.

Тема 5. Основни елементи от техниката на стрелбата – 2 учебни часа.
• Положение на тялото, хват, дишане, прицел¬ване, спускане; положения за стрелба с оръжието.
• Прицелна, интуитивна и инстинктивна стрелба, презареждане, отстраняване на засечки.

Тема 6. Правна подготовка – 2 учебни часа.
1. Правни норми, регламентиращи дейностите с огнестрелно оръжие и боеприпасите (придобиване, съхранение, носене)
2. Правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие.Неизбежна отбрана, крайна необходимост и задържане на лице, извършило престъпление.
• Неизбежна отбрана
• Крайна необходимост
• Задържане на лице, извършило престъпление

Тема 7. Материална част на стрелковото въоръжение.По-разпространени у нас огнестрелни оръжия – 2 учебни часа.
1. Тактико-технически данни, главни части и ред за непълно разглобяване и сглобяване на:
• Пистолети с ударно-спускателен механизъм с единично/двойно действие ( SA/DA ) и постолети от типа безопасно действие (Safe Action) от система, с каквато разполагастрелбищният комплекс. А именно:
* Пистолет „Макаров"
* Пистолет „ЧЗ" – 75
* Пистолет „Зиг-Зауер"
• Револвери с ударно-спускателен механизъм с двойно действие, използващи боеприпаси „.38 Спешъл" и „.357 Магнум".
А именно:
* Револвер „Таурус" - .357 Магнум
* Гладкоцевна пушка тип „Помпа" калибър 12/70 или 12/76
2. Взаимодействие на частите и механизмите.

Тема 8. Оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие – 4 учебни часа.

 Раздел V
Практически занятия

grosstar7 3

grosstar7 5

 

При практическите занятия и при провеждане на изпита ще се ползват силуетни мишени с реалистични размери (гръдна или поясна фигура).

Тренировъчна стрелба с малокалибрено оръжие - 6 учебни часа

Тренировъчна стрелба с пистолет и револвер - 6 учебни часа
• „Макаров" – 9х18 – 36 броя
• „ЧЗ" – 75 – патрони 9х19 – 54 броя
• Револвер .357-„Магнум" – патрони .38 „Спешъл" – 24 броя

Тренировъчна стрелба с гладкоцевна пушка тип „помпа" - 4 учебни часа

 Раздел VI
Подготовка и провеждане на изпит - 4 учебни часа

grosstar7 1

Изпит:
 Теория – тест
 Практика – стрелба по команда

 Условия на упражнението:

 Дистанция – 25 метра
 Брой боеприпаси – 6 броя
 Оръжие - с един от посочените пистолети, по избор на обучаемият:
 - пистолет „Макаров"
 - пистолет „ЧЗ"

 Оценка - за „Удовлетворил" – 4 попадения
 Време за стрелба – 2 минути

При успешно положени изпити, на курсистът се издава Удостоверение от ОД на МВР - Варна. Удостоверението е задължителна част от пакета документи, при кандидатстване за разрешително за носене и употреба на служебно и/или лично огнестрелно оръжие (КНО).

При възникнали въпроси и желание за записване, моля, използвайте формата за контакт --> Форма за контакт

Виж повече